Jesteś tutaj: Home

NIK: Nieprzejrzyste zasady nagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne środa, 24 lipiec 2013 14:27

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrole dotyczącą zatrudniania pracowników samorządowych. Do kontroli wytypowano między innymi Urząd Marszałkowski w Toruniu, Urząd Miasta Bydgoszczy czy gminę Szubin.

NIK ocenia, że system nagradzania pracowników przez Urząd Marszałkowski w Toruniu nie był przejrzysty - Stwierdzono np. wypłacanie wszystkim pracownikom nagrody w równej wysokości, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia, bez uzasadnienia w jakim stopniu poszczególni  pracownicy spełniali warunki jej przyznania. W ocenie NIK, taki sposób postępowania powoduje, iż nagroda traci swoją funkcję motywacyjną i nie jest zachętą do podnoszenia wyników w pracy zawodowej – czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

 

W  urzędzie marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego bez stosowania  przepisów w zakresie zamówień publicznych udzielono zamówienia publicznego na usługi,  w sytuacji gdy wartość przedmiotu zamówienia przekraczała 14 tys. euro. Pomimo zlecania  w ograniczonym czasowo okresie usług polegających na wykonywaniu identycznych  czynności podmiotom, którym nie stawiano odmiennych wymagań – dzielono przedmiot  zamówienia, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, czym naruszono także art. 7 ust. 3 ww. ustawy. ogółem wskazana nieprawidłowość dotyczyła 119 umów, zawartych w latach  2010-2011, na podstawie, których wydatkowano ogółem 1 101, 8 tys. zł; - zarzuca naszemu województwu NIK.

 

W urzędzie marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego pracownik zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo faktycznie nie zastępował osoby nieobecnej w pracy, ale był zatrudniony na innym stanowisku, czym naruszono art. 12 ust. 1 u.p.s. suma wynagrodzeń wypłaconych na podstawie ww. umowy wyniosła 12 tys. zł; - stawia kolejny zarzut NIK.

 

W urzędzie marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego zatrudniono urzędnika samorządowego bez przeprowadzenia otwartego konkurencyjnego naboru, czym naruszono przepis art. 11 u.p.s. Kwota wydatkowana w wyniku ww. naruszenia jest równa  sumie wypłaconych wynagrodzeń tj. 60,4 tys. zł; - wykazuje kontrola.

 

Bydgoszcz

W przypadku Miasta Bydgoszczy jeden z zarzutów dotyczy niezłożenia w terminie przez pracowników oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej. W opinii NIK na takich pracowników należało nałożyć karę upomnienia lub nagany, co nie zawsze miało miejsce.

 

Trzech pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy nie złożyło także ślubowania, co uzasadniane było tym, że zajmowali wcześniej stanowisko pomocnicze. W ocenie NIK mimo to ślubowanie powinno być złożone.

 

Szubin

Najlepiej z kontrolą poradził sobie Szubin, gdzie jedynym wykrytym uchybieniem nie było pisemne informowanie pracowników o przyznanych im nagrodach, co wynika z przepisów Kodeksu pracy.