Jesteś tutaj: Home

Decyzja o liczbie mandatów do sejmiku zapadnie po nowym roku

Napisane przez  Łukasz Religa Opublikowano w Regionalne środa, 21 czerwiec 2017 22:21

Z rejestru wyborców prowadzonego przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że liczba mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego spadła poniżej 2 mln mieszkańców. Zgodnie z ordynacją wyborczą przy takim stanie liczba radnych Sejmiku Województwa powinna liczyć 30, a nie 33 jak jest obecnie. Pytanie co dalej? - zadajemy bydgoskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.

Kodeks wyborczy liczbę radnych wybieranych w wyborach do sejmiku województwa ustala wojewoda, po porozumieniu z komisarzem wyborczym, odpowiednio do powyższej zasady, na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze województwa, ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone – informuje nad dyrektor delegatury Adam Dyla.

 

Zatem jeżeli mówimy o wyborach samorządowych, które odbędą się w przyszłym roku, istotny będzie stan wyborców na dzień 31 grudnia 2017 roku. Przez ostatnie lata mamy do czynienia z tendencją, iż liczba mieszkańców naszego województwa spada, zatem możemy podejrzewać, że w grudniu będziemy znajdować się poniżej granicy 2 mln mieszkańców - Jeżeli tak ustalona liczba mieszkańców województwa wyniesie 2 000 000 lub mniej, fakt ten – stosownie do art. 421 § 1 w związku z art. 459 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego – będzie stanowił przesłankę do dokonania zmiany w obowiązującym podziale województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dokonanym uchwałą Sejmiku Nr LI/803/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2014 r. poz. 1925) – wyjaśnia dyrektor Dyla.

 

W dalszej części informuje on nas, iż zmian w podziale na okręgi będzie musiał dokonać Sejmik Województwa na wniosek marszałka nie później niż na miesiące przed upływem kadencji - Jednakże uchwała ta może zmieniać dotychczasowy podział tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do jego dostosowania do wymogów wynikających z przepisów art. 462 i art. 463 § 1 oraz art. 419 § 2 w związku z art. 459 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego – zaznacza.

 


Od autora:

Szczególnie ostatnia wydaje się informacja przedstawiona przez dyrektora Adama Dylę na końcu. Jeżeli dostosowalibyśmy liczbę radnych w okręgach w oparciu o rejestr wyborców na dzień 31 marca br, który daje kujawsko-pomorskiemu 1 mln i 994 tys. mieszkańców, to utrata trzech mandatów radnych nastąpiłaby w okręgach po wschodniej stronie Wisły: nr 3 (Grudziądz oraz powiaty: grudziądzki, brodnicki, golubsko-dobrzyński i wąbrzeski), 4 (Miasto Toruń oraz powiaty: chełmiński i toruński) i 6 (Miasto Włocławek oraz powiaty: włocławski, aleksandrowski, lipnowski i rypiński).

 

Problem jednak w tym, iż w takim wypadku okręg nr 3 nie spełniałby wymogów ujętych w artykule 463 Kodeksu Wyborczego, bowiem w okręgu musi być wybieranych minimum 5 radnych. W tym wypadku byłoby 4, stąd też konieczna będzie zmiana granic okręgu. Jak wynika z wyjaśnień dyrektora delegatury, zmiany w granicach muszą być ograniczone do tych niezbędnych.